Wymagania zasadnicze czy minimalne?

 • Jeżeli jesteście Państwo jednym z uczestników łańcucha dostaw (producentem, upoważnionym przedstawicielem, importerem, importerem prywatnym, dystrybutorem, integratorem) lub użytkownikiem maszyn i urządzeń, jeżeli projektujcie, konstruujecie, naprawiacie, modyfikujecie, modernizujecie lub współuczestniczycie w zakupie środków i megaukładów technicznych to zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwetnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016r. poz.542) powinniście Państwo wiedzieć:
 1. czy wobec danego środka/megaukładu technicznego mają miejsce zastosowanie przepisy prawne w odniesieniu do wymagań zasadniczych czy minimalnych BHP
 2. czy dany środek/megaukład techniczny klasyfikuje się do maszyn „starych” czy „nowych
 3. czy dany środek/megaukład techniczny jest z punktu prawnego bezpieczny dla wprowadzającego do obrotu oraz użytkownika
 4. jaki jest obligatoryjny obowiązek dostawcy maszyny/urządzenia/linii produkcyjnej w zakresie dostawy w świetle obowiązujących przepisów
 5. jaka odpowiedzialność spoczywa na uczestniku łańcucha dostaw oraz użytkowniku maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych w świetle obowiązujących przepisów
 6. czy w wyniku przeprowadzonej modyfikacji/modernizacji powinna być ponownie przeprowadzona ocena zgodności na oznakowanie CE i wystawiony nowy dokument deklaracji zgodności WE/UE
 7. jakim przepisom prawnym podlega dana maszyna, urządzenie, linia produkcyjna i jakie obowiązuje wymagane oznakowanie wprowadzanych do obrotu/ eksploatowanych środków)/megaukładów technicznych
 8. co powinny zawierać poprawnie opracowane dokumenty m.in. instrukcja obsługi, instrukcja montażu, deklaracja zgodności, deklaracja włączenia maszyny nieukończonej
 9. kiedy uczestnik łańcucha dostaw staje się producentem i jakie ma obowiązki wobec organów nadzoru rynku

.

Ocena zgodności maszyn i urządzeń w zakresie spełnienia wymagań zasadniczych zgodnie z dyrektywą w sprawie maszyn 2006/42/WE wprowadzoną do polskiego ustawodawstwa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 21 października 2008 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228).

Oferta kierowana jest do producentów (lub jego upoważnionych przedstawicieli) maszyn i urządzeń oraz dystrybutorów i importerów środków i/lub megaukładów technicznych Producenci (lub jego upoważnieni przedstawiciele), importerzy, dystrybutorzy maszyn i urządzeń są zobligowani do stosownej wiedzy, czy wprowadzane do obrotu na rynku europejskim środki i megaukłady techniczne spełniają wymagania zasadnicze na zgodność z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE – dotyczy obiektów nowych i wyprodukowanych po 01.05.2004r. (data przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej). Wszelkie środki i megaukłady techniczne wprowadzane do obrotu na rynku WE, muszą posiadać oznaczenie CE – potwierdzające prawidłowe, bezpieczne i zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami zharmonizowanymi ich wykonanie. Ponadto producent, importer czy dystrybutor wraz z środkiem technicznym zobligowany jest dostarczyć instrukcję obsługi zawierającą wszelkie określone Dyrektywą Maszynową informacje. Producenci są w pełni odpowiedzialni za certyfikowanie zgodności wyprodukowanych przez nich maszyn z przepisami DM 2006/42/WE. Również właściciele, użytkownicy lub władający maszynami i urządzeniami są zobligowani do stosownej wiedzy czy środki i/lub megaukłady techniczne dostarczone, zabudowane, zainstalowane i uruchomione przez producenta, a dopuszczane do eksploatacji przez użytkownika spełniają wymagania aktualnych  przepisów.

Dotyczy to zarówno maszyn nowych jak i po modernizacji do stanu „jak nowa”. Niedopełnienie powinności z tym związanych, może skutkować poważnymi konsekwencjami dla  przedsiębiorców, (właścicieli, użytkowników władających), importerów oraz dystrybutorów maszyn i urządzeń. 

OCENA ZGODNOŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ W ZAKRESIE SPEŁNIENIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ BHP

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002, Nr 191, poz. 1596) ze zm. (Dz. U. z 2003 r., nr 178, poz. 1745 z późniejszymi zmianami w terminie do 1 stycznia 2006 r. dostosowane do wymagań tego rozporządzenia stanowi, że maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003 powinny być w terminie do 1 stycznia 2006 dostosowane do wymagań tego rozporządzenia. 

 • Rozporządzenie to, oprócz minimalnych wymagań bezpieczeństwa odnoszących się do wszystkich maszyn, a dotyczących w szczególności:
 1. elementów i układów zasilania oraz sterowania
 2. układów uruchamiania i zatrzymywania,
 3. osłon i urządzeń ochronnych,
 4. konstrukcji maszyn
 5. ochrony przed emitowanymi gazami, pyłami i innymi czynnikami szkodliwymi,
 6. ryzyka pożaru, wybuchu,
 7. ryzyka przewrócenia się maszyn,
 8. wymaganego właściwego oznakowania, określa także wymagania dotyczące organizacji pracy związanej z użytkowaniem maszyn i innych urządzeń technicznych.  

 

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.

Tak stanowi art. 217 Kodeksu pracy. Właściciele przedsiębiorstw eksploatujących środki i/lub megaukłady techniczne na terenie WE mają obowiązek ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w szczególności pracowników i konsumentów, przede wszystkim w związku z ryzykiem wynikającym z użytkowania maszyn.

Spełnienie minimalnych wymagań BHP na zgodność z Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE dotyczy maszyn używanych, naprawianych i modyfikowanych.

Pracodawca podejmuje konieczne środki zapewniające, aby sprzęt roboczy (maszyny, urządzenia, narzędzia lub instalacje użytkowane podczas pracy) udostępniany pracownikom w przedsiębiorstwie lub zakładzie był właściwy do wykonania pracy lub był odpowiednio przystosowany do tego celu i mógł być użytkowany przez pracowników bez szkody dla ich bezpieczeństwa i zdrowia.

Niedopełnienie powinności z tym związanych, może skutkować poważnymi konsekwencjami dla  przedsiębiorców, właścicieli, użytkowników i władających  środkami i/lub megaukładami technicznymi.