Wycena wartości środków technicznych dla potrzeb firm leasingowych i/lub banków

Kredytowaniu przez banki oraz umowom lesingowym podlegają bardzo różne środki i megaukłady techniczne. Oprócz pojedynczych maszyn i urządzeń są to często całe linie produkcyjne, ciągi technologiczne, instalacje i aparaty, narzędzia, przyrządy, instrumenty, zbiorniki czy rurociągi, itd. Towarzystwa leasingowe oraz banki napotykają konieczność zlecania lub co najmniej zapoznawania się z treścią wycen  wartości środków i megaukładów technicznych w przypadkach:

  1. zawierania umowy leasingowej lub przy udzielaniu kredytu
  2. konieczności windykacji należności zabezpieczonych na środkach lub megaukładach technicznych

Prawidłowa wycena wartości środka technicznego stanowi istotny element prawidłowego zabezpieczenia umowy leasingu lub kredytu poprzez:

  1. właściwe relacje pomiędzy wysokością kredytu, a wartością przedmiotów kredytowania (w tym prognoza relacji wysokości kredytu a wartości przedmiotów kredytowania w całym przedziale czasu kredytowania)
  2. ocenę możliwości/prawdopodobieństwa sprzedaży i szacowanie kwot możliwych do uzyskania ze sprzedaży przedmiotów zabezpieczenia, gdy taka konieczność zaistnieje

Opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych autorstwa dr inż. Tadeusza Klimka EUR ING

Wycena wartości środków technicznych oraz sporządzanie opinii dla potrzeb firm ubezpieczeniowych

Wyceny wartości środków i megaukładów technicznych powinny być zlecane przez firmy ubezpieczeniowe w przypadku:

  1. zawierania umowy ubezpieczeniowej
  2. konieczności likwidacji szkody ubezpieczonych obiektów (w tym: oględziny obiektów po szkodzie, ustalenie przyczyny szkody, kwalifikacja zakresu i rodzaju uszkodzeń ze wskazaniem zespołów, podzespołów i elementów do wymiany i/lub naprawy, ocena możliwości technicznych naprawy, sporządzenie lub zlecenie sporządzenia kosztorysu naprawy, ustalenie rodzaju wartości środka lub megaukładu technicznego przed szkodą, ocena zasadności ekonomicznej naprawy w świetle warunków umowy ubezpieczeniowej i ewentualna wycena pozostałości, monitorowanie przebiegu naprawy w przypadku jej dużego kosztu

Prawidłowa wycena wartości środka technicznego  ma znaczenie ze względu na:

  1. podstawę wyznaczenia wysokości składki płaconej przez klienta
  2. wyznaczenie granicy finansowej odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej
  3. rozstrzygnięcie ewentualnych sporów pomiędzy ubezpieczającym i ubezpieczycielem 

Kluczowym zagadnieniem ma rozumienie pojęcia wartości środków i megaukładów technicznych, rozróżnianie rodzajów tych wartości , ich szacowanie w wycenach rzeczoznawczych oraz standardowa zawartość raportu z wyceny wartości. Niezbędnym jest trafność opiniowania o przyczynach powstania szkody, umiejętności sporządzania i/lub czytania kosztorysów naprawy, weryfikacja kosztorysów naprawy oraz szacowanie wartości pozostałości.