.

Ocena zgodności maszyn i urządzeń w zakresie spełnienia wymagań zasadniczych zgodnie z dyrektywą w sprawie maszyn 2006/42/WE wprowadzoną do polskiego ustawodawstwa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 21 października 2008 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228).

Oferta kierowana jest do producentów (lub jego upoważnionych przedstawicieli) maszyn i urządzeń oraz dystrybutorów i importerów środków i/lub megaukładów technicznych Producenci (lub jego upoważnieni przedstawiciele), importerzy, dystrybutorzy maszyn i urządzeń są zobligowani do stosownej wiedzy, czy wprowadzane do obrotu na rynku europejskim środki i megaukłady techniczne spełniają wymagania zasadnicze na zgodność z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE – dotyczy obiektów nowych i wyprodukowanych po 01.05.2004r. (data przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej). Wszelkie środki i megaukłady techniczne wprowadzane do obrotu na rynku WE, muszą posiadać oznaczenie CE – potwierdzające prawidłowe, bezpieczne i zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami zharmonizowanymi ich wykonanie. Ponadto producent, importer czy dystrybutor wraz z środkiem technicznym zobligowany jest dostarczyć instrukcję obsługi zawierającą wszelkie określone Dyrektywą Maszynową informacje. Producenci są w pełni odpowiedzialni za certyfikowanie zgodności wyprodukowanych przez nich maszyn z przepisami DM 2006/42/WE. Również właściciele, użytkownicy lub władający maszynami i urządzeniami są zobligowani do stosownej wiedzy czy środki i/lub megaukłady techniczne dostarczone, zabudowane, zainstalowane i uruchomione przez producenta, a dopuszczane do eksploatacji przez użytkownika spełniają wymagania aktualnych  przepisów.

Dotyczy to zarówno maszyn nowych jak i po modernizacji do stanu „jak nowa”. Niedopełnienie powinności z tym związanych, może skutkować poważnymi konsekwencjami dla  przedsiębiorców, (właścicieli, użytkowników władających), importerów oraz dystrybutorów maszyn i urządzeń.