OCENA ZGODNOŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ W ZAKRESIE SPEŁNIENIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ BHP

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002, Nr 191, poz. 1596) ze zm. (Dz. U. z 2003 r., nr 178, poz. 1745 z późniejszymi zmianami w terminie do 1 stycznia 2006 r. dostosowane do wymagań tego rozporządzenia stanowi, że maszyny nabyte przed 1 stycznia 2003 powinny być w terminie do 1 stycznia 2006 dostosowane do wymagań tego rozporządzenia. 

  • Rozporządzenie to, oprócz minimalnych wymagań bezpieczeństwa odnoszących się do wszystkich maszyn, a dotyczących w szczególności:
  1. elementów i układów zasilania oraz sterowania
  2. układów uruchamiania i zatrzymywania,
  3. osłon i urządzeń ochronnych,
  4. konstrukcji maszyn
  5. ochrony przed emitowanymi gazami, pyłami i innymi czynnikami szkodliwymi,
  6. ryzyka pożaru, wybuchu,
  7. ryzyka przewrócenia się maszyn,
  8. wymaganego właściwego oznakowania, określa także wymagania dotyczące organizacji pracy związanej z użytkowaniem maszyn i innych urządzeń technicznych.  

 

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.

Tak stanowi art. 217 Kodeksu pracy. Właściciele przedsiębiorstw eksploatujących środki i/lub megaukłady techniczne na terenie WE mają obowiązek ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, w szczególności pracowników i konsumentów, przede wszystkim w związku z ryzykiem wynikającym z użytkowania maszyn.

Spełnienie minimalnych wymagań BHP na zgodność z Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE dotyczy maszyn używanych, naprawianych i modyfikowanych.

Pracodawca podejmuje konieczne środki zapewniające, aby sprzęt roboczy (maszyny, urządzenia, narzędzia lub instalacje użytkowane podczas pracy) udostępniany pracownikom w przedsiębiorstwie lub zakładzie był właściwy do wykonania pracy lub był odpowiednio przystosowany do tego celu i mógł być użytkowany przez pracowników bez szkody dla ich bezpieczeństwa i zdrowia.

Niedopełnienie powinności z tym związanych, może skutkować poważnymi konsekwencjami dla  przedsiębiorców, właścicieli, użytkowników i władających  środkami i/lub megaukładami technicznymi.