Firma BTB Engineering świadczy usługi w zakresie:

WYCENA WARTOŚCI ŚRODKÓW I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH w oparciu o standard BOMIS-u wg programu autorskiego dr inż. Tadeusza Klimka EUR ING:

 1. Oszacowanie wartości godziwej lub wartości rynkowej zdefiniowanego rodzaju
 2. Oszacowanie utraty wartości
 3. Oszacowanie kosztu odpowiedniego rodzaju
 4. W szczególnych przypadkach oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej bądź hipotetycznej wartości godziwej

W zależności od celu i przeznaczenia wyceny:

 1. Określenie udziału środków trwałych (środków i megaukładów technicznych) w majątku przedsiębiorstwa.
 2. Oszacowanie wartości środków lub megaukładów technicznych dla potrzeb przekształceń wlasnościowych, upadłości, fuzji lub likwidacji przedsiębiorstw.
 3. Ustalenie wartości początkowej dla potrzeb odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.
 4. Oszacowanie wartości przedmiotu zabezpieczenia kredytu, leasingu, pożyczki lub zastawu.
 5. Oszacowanie wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji lub licytacji.
 6. Oszacowanie wartości dla potrzeb podziału majątku wspólników, współmałżonków i przedsiębiorstw.
 7. Ustalenie kwoty początkowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesieniu prawa własności, umowy najmu.
 8. Oszacowanie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości podatku, cła, akcyzy, oplaty skarbowej.
 9. Oszacowanie wartości szkody dla potrzeb postepowania ubezpieczeniowego.
 10. Ustalenie podstaw dla potrzeb podjęcia decyzji inwestycyjnych, np. modernizacji, zakupu.
 11. Określenie opłacalności przedsiewzięcia gospodarczego (odbudowy, naprawy, zakupu, sprzedaży).
 12. Uzyskanie elementów informacji składowych dla sporządzenia analiz ekonomicznych i finansowych (aktualizacja wyceny środków trwałych tu: środków i megaukładów technicznych).
 13. Oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej obiektu skradzionego lub całkowicie zniszczonego.
 14. Oszacowanie wartości godziwej przy braku wartości rynkowej, np. wobec braku rynku pierwotnego i wtórnego.
 15. Oszacowanie trwałej utraty wartości.
 16. Oszacowanie wysokości utraty wartości lub jej składowych.
 17. Określenie efektywnego wieku użytkowania i pozostałego do dyspozycji spodziewanego okresu użytkowania środków technicznych.
 18. Sporządzenie prognozy zmiany wartości w czasie.
 19. Wycena wartości pojazdów: specjalnych, specjalizowanych, nietypowych i innych (np. sportowych).

 

W zależności od celu i szczegółowego przeznaczenia wyceny należy wybrać stosowny rodzaj wartości, która będzie obliczana w procesie szacowania wartości. Wynikiem procesu szacowania jest wartość podana w postaci jednej liczby lub przedziału liczbowego podanego przez wskazanie granic tego przedziału.

Rodzaje szacowanych wartości środków i megaukładów technicznych:

 1. Wartość rynkowa w rozumieniu definicyjnym.
 2. Wartość rynkowa po zainstalowaniu.
 3. Wartość przy kontynuacji działania.
 4. Wartość rynkowa przy przeniesieniu.
 5. Wartość likwidacyjna środka technicznego przy sprzedaży na zlecenie.
 6. Wartość likwidacyjna środków technicznych przy sprzedaży całego megaukładu technicznego.
 7. Wartość likwidacyjna przy sprzedaży wymuszonej.
 8. Wartość pozostałości.
 9. Wartość złomu.
 10. Koszt odtworzenia środka lub megaukładu technicznego.
 11. Koszt zastąpienia środka lub megaukładu technicznego.
 12. Koszt naprawy.
 13. Utrata wartości.

Opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych autorstwa dr inż Tadeusza Klimka EUR ING

OCENA ZGODNOŚCI MASZYN i URZĄDZEŃ W ZAKRESIE WYMAGAŃ ZASADNICZYCH I MINIMALNYCH:

 1. Audyty przedsiębiorstw pod kątem dostosowania i spełniania przez eksploatowane środki techniczne wymagań minimalnych lub zasadniczych zgodnych z obowiązującymi przepisami.
 2. Określenie wymaganego zakresu działań w celu dostosowania eksploatowanych środków technicznych do wymagań minimalnych lub zasadniczych.
 3. Ocena i weryfikacja ryzyka maszyn i urządzeń.
 4. Aktualizacja, odtworzenie i nadzór nad dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi oraz instrukcją konserwacji.
 5. Weryfikacje deklaracji zgodności, deklaracji włączenia maszyn nieukończonych, deklaracji zgodności zespołów maszyn.
 6. Realizacja dostosowania maszyn i urządzeń do obowiązujących przepisów a w następstwie prac dostosowawczych pełna ocena zgodności prowadząca do wystawienia dokumentów poświadczających bezpieczeństwo prawno-techniczne dostosowanych środków technicznych oraz umieszczenia oznakowania CE na produktach.