Wymagania zasadnicze czy minimalne?

  • Jeżeli jesteście Państwo jednym z uczestników łańcucha dostaw (producentem, upoważnionym przedstawicielem, importerem, importerem prywatnym, dystrybutorem, integratorem) lub użytkownikiem maszyn i urządzeń, jeżeli projektujcie, konstruujecie, naprawiacie, modyfikujecie, modernizujecie lub współuczestniczycie w zakupie środków i megaukładów technicznych to zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwetnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016r. poz.542) powinniście Państwo wiedzieć:
  1. czy wobec danego środka/megaukładu technicznego mają miejsce zastosowanie przepisy prawne w odniesieniu do wymagań zasadniczych czy minimalnych BHP
  2. czy dany środek/megaukład techniczny klasyfikuje się do maszyn „starych” czy „nowych
  3. czy dany środek/megaukład techniczny jest z punktu prawnego bezpieczny dla wprowadzającego do obrotu oraz użytkownika
  4. jaki jest obligatoryjny obowiązek dostawcy maszyny/urządzenia/linii produkcyjnej w zakresie dostawy w świetle obowiązujących przepisów
  5. jaka odpowiedzialność spoczywa na uczestniku łańcucha dostaw oraz użytkowniku maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych w świetle obowiązujących przepisów
  6. czy w wyniku przeprowadzonej modyfikacji/modernizacji powinna być ponownie przeprowadzona ocena zgodności na oznakowanie CE i wystawiony nowy dokument deklaracji zgodności WE/UE
  7. jakim przepisom prawnym podlega dana maszyna, urządzenie, linia produkcyjna i jakie obowiązuje wymagane oznakowanie wprowadzanych do obrotu/ eksploatowanych środków)/megaukładów technicznych
  8. co powinny zawierać poprawnie opracowane dokumenty m.in. instrukcja obsługi, instrukcja montażu, deklaracja zgodności, deklaracja włączenia maszyny nieukończonej
  9. kiedy uczestnik łańcucha dostaw staje się producentem i jakie ma obowiązki wobec organów nadzoru rynku